[2020-September] Azure (Data) Fundamentals certified

New certifications!

Microsoft Certified: Azure Fundamentals

Microsoft Certified: Azure Data Fundamentals